2007

Počas roku 2007 sa  ANR aktívne zapájala do osvetovej činnosti, spolupracovala na rôznych úrovniach pri tvorbe a pripomienkovaní platnej a budúcej legislatívy a prostredníctvom masmédií informovala občanov o svojej činnosti.

Členovia ANR boli niekoľkokrát iniciátormi schôdzok s poslancami NR SR za účelom pozmeňovania zákonov a tlmočenia svojich návrhov na zlepšenie súčasnej situácie týkajúcej sa oblasti náhradného rodičovstva a podpory náhradných rodín.

V novembri r. 2007 sa na apel ANR ujali tematiky opustených detí médiá a monitorovali situáciu súvisiacu s umiestňovaním detí do profesionálnych rodín. Pod tlakom médií bolo zorganizované stretnutie za okrúhlym stolom na Ústredí PSVaR, kde boli prediskutované všetky pripomienky k dodržiavaniu platného zákona.
Po prejednaní boli prisľúbené konkrétne kroky k náprave súčasného stavu a ďalšie pracovné stretnutia.

ANR bolo navrhovateľom poslaneckého prieskumu, ktorý sa zameral na umiestňovanie detí do profesionálnych rodín v zmysle platného zákona. Poslanecký prieskum viedla I. Radičová – členka sociálneho výboru NR SR.

Pod tlakom médií a verejnosti bol následne zákon 305/2005 Z.z. novelizovaný.
ANR sa v pripomienkovaní zákona  intenzívne angažovala.
Ako organizátor verejnej pripomienky, ktorú podporilo viac ako 2000 občanov, protestného zhromaždenia apelujúceho na poslancov NR SR, a tiež ako občianske združenie vznášajúce pripomienky k návrhu zákona zásadného charakteru.

V pripomienkovom konaní sme navrhli 14 pripomienok k vládnemu návrhu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Z tohto počtu bolo 10 našich pripomienok akceptovaných a zapracovaných do vládneho návrhu.
Pripomienky ANR boli zamerané na zlepšenie kvality života opustených detí a náhradných rodín.

ANR za uplynulé obdobie pôsobilo osvetovými aktivitami, upriamovalo pozornosť na problematiku náhradných rodín a opustených detí prostredníctvom tlače, rozhlasu a televízie.

Médiá, ktoré sa na náš podnet venovali týmto témam:
rádio Expres, rádio Lumen, Slovenský rozhlas, STV, Televízia Markíza, Televízia Lux, MTT, denník SME, týždenník .týždeň, časopis Família, týždenník Markíza, internetové portály – SMEonline, Bábetko, Changenet, HNonline a mnohé iné.

Be Sociable, Share!

Comments are closed.