Stanovy ANR

Stanovy občianskeho združenia

Asociácia náhradných rodín


Článok 1

Základné ustanovenia

Názov občianskeho združenia je Asociácia náhradných rodín, v anglickom jazyku Association of Substitute Families.

Pod pojmom náhradná rodina rozumieme rodiny, ktorých jedno alebo viac detí sú osvojené alebo rodiny, ktoré poskytujú alebo poskytovali niektorú z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti alebo sa starajú alebo mali v rodine dieťa alebo deti, zverené do pestúnskej starostlivosti alebo sa starajú o deti formou profesionálnej rodičovskej výchovy.

Sídlom združenia je Pri Suchom mlyne 16, 811 04 Bratislava.

Článok 2

Ciele a činnosť

Asociácia náhradných rodín (ďalej ANR) je dobrovoľná, neštátna a nepolitická organizácia združujúca fyzické osoby.
Cieľom ANR je najmä:

 • združovanie členov náhradných rodín a všetkých ľudí, ktorí podporujú myšlienku náhradného rodičovstva a výchovu detí v rodine,
 • pozitívne ovplyvňovať verejnú mienku o náhradnom rodičovstve a odbúravať existujúce predsudky voči tejto forme rodičovstva všetkými dostupnými prostriedkami,
 • skvalitniť komunikáciu a spoluprácu strán zainteresovaných v náhradnej rodinnej starostlivosti na každej úrovni,
 • iniciovať potrebné legislatívne zmeny,
 • podporovať a chrániť jestvujúce a vznikajúce náhradné rodiny,
 • prispieť k vzniku nových náhradných rodín,
 • združovať lokálne aktivity podobného zamerania,
 • publikačná činnosť,
 • vzdelávacia činnosť,
 • vytvárať priestor a podmienky pre realizáciu programov, projektov a akcií súvisiacich s týmito cieľmi.

Článok 3

Členstvo

Členstvo v združení je dobrovoľné.

Členskú základňu tvoria:

a) riadni členovia,

b) sympatizujúci členovia,

c) čestní členovia.

1) Riadnym členom združenia sa môže stať každý člen alebo členka náhradnej rodiny, ktorý v čase prijatia dovŕšil vek 18 rokov, je spôsobilý na právne úkony, súhlasí so stanovami a cieľmi združenia a chce sa zúčastňovať na jeho činnosti. Pod pojmom člen alebo členka náhradnej rodiny rozumieme členov základnej rodiny, ktorú tvoria rodičia a deti.

2) Sympatizujúcim členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia.

3) Členstvo riadneho i sympatizujúceho člena vzniká na základe písomnej žiadosti uchádzača doručenej na adresu ANR. Dňom vzniku členstva je deň doručenia jeho žiadosti na adresu ANR.

4) Valné zhromaždenie môže zvoliť na základe ich predchádzajúceho súhlasu za čestných členov združenia osobnosti, ktoré významným spôsobom podporili myšlienku náhradného rodičovstva.

5) Zánik členstva:

a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z ANR na adresu ANR,

b) vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení, v prípade, keď činnosť člena je v rozpore s cieľmi a stanovami združenia,

c) úmrtím člena,

d) zánikom združenia.

Článok 4

Práva a povinnosti členov

1) Člen má právo najmä:

a) zúčastňovať sa na činnosti združenia,

b) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisku,

c) mať prístup k informáciám o činnosti združenia, zúčastňovať sa na zasadaní valného zhromaždenia a podávať návrhy na zmeny vnútorného poriadku združenia ako aj pripomienky k jeho celkovej činnosti.

2) Člen má právo voliť a byť volený do orgánov združenia.

3) Povinnosti člena sú najmä:

a) konať v súlade s cieľmi a poslaním združenia,

b) dodržiavať stanovy združenia a plniť uznesenia orgánov združenia,

c) platiť členské príspevky najmenej vo výške schválenej valným združením.

Čestní a sympatizujúci členovia sú oslobodení od platenia členského.

Článok 5

Orgány združenia

Orgány združenia sú najmä:

a) valné zhromaždenie,

b) výbor,

c) revízna komisia.

Článok 6

Valné zhromaždenie

1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých riadnych členov združenia.

2) Valné zhromaždenie najmä:

a) rozhoduje o základných otázkach a smeroch činnosti združenia,

b) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, schvaľuje výročnú správu

c) schvaľuje návrhy na využitie hmotných prostriedkov združenia, schvaľuje správu o hospodárení a správu revíznej komisie,

d) volí a odvoláva členov komisie,

e) rozhoduje o vylúčení členov,

f) volí a odvoláva členov revíznej komisie,

g) rozhoduje o zrušení združenia.

3) Výbor zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia podľa potreby, najmenej však raz za rok, o čom písomne a včas (aspoň 7 dní vopred) upovedomí všetkých členov. Ak o to písomne požiada, najmenej štvrtina členov združenia, výbor je povinný zvolať valné zhromaždenie do mesiaca od dňa doručenia písomnej žiadosti.

4) K platnosti uznesení valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

5) Valné zhromaždenie volí výbor hlasovaním z vopred oznámených kandidátov, ktorí s kandidatúrou vopred súhlasili. Hlasujúci členovia môžu označiť najviac 5 kandidátov, ktorým chcú dať svoj hlas. Do výboru budú zvolení kandidáti v poradí, v akom získali najviac hlasov. Ak zhoda počtu hlasov vytvorí situáciu, že by bolo zvolených viac kandidátov ako je členov výboru, o sporných kandidátoch rozhodne druhé kolo volieb.

Článok 7

Výbor

1) Výbor je výkonným orgánom združenia. Riadi činnosť ANR v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Za svoju činnosť je zodpovedné valnému zhromaždeniu.

2) Výbor má päť členov, ktorých funkčné obdobie je dva roky. Výbor sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za štvrťrok. Na prijatie uznesenia výboru je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov výboru.

3) Pred ukončením funkčného obdobia môže byť člen výboru odvolaný valným zhromaždením.

4) Výbor najmä:

a) volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu,

b) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

c) zvoláva valné zhromaždenie podľa článku 6 bodu 3 a článku 8 bodu 4,

d) vypracúva plán a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,

e) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie po zvolaní opätovne nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,

f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia, ak tak neurobilo valné zhromaždenie.

5) Členovia výboru volia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním z dopredu oznámených kandidátov, ktorí s kandidatúrou súhlasia. Predseda alebo podpredseda budú zvolení, ak získajú v hlasovaní najvyšší počet hlasov a to aspoň tri. Ak najúspešnejší kandidáti získajú menej hlasov ako tri alebo viac kandidátov získa najvyšší počet hlasov, výbor prevedie druhé kolo volieb. V druhom kole sa zúčastnia aspoň dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov alebo najvyšším a druhým najvyšším počtom hlasov.

6) Predseda zvoláva a riadi zasadnutie výboru.

7) Štatutárnym orgánom združenia je predseda výboru, ktorí zastupuje združenie navonok. V prípade potreby môže predseda poveriť výkonom svojich funkcií alebo výkonom konkrétnej činnosti podpredsedu alebo iného riadneho člena ANR:

8 ) Predseda a podpredseda majú podpisové právo na všetky finančné záležitosti združenia.

9) V prípade potreby môže výbor alebo valné zhromaždenie zriadiť poradný orgán určený na riešenie konkrétneho problému alebo sledovania určitej problematiky. Tento orgán môže pracovať samostatne, jeho výstup na verejnosť musí byť však schválený výborom združenia alebo valným zhromaždením.

10) Výbor prijíma organizačný poriadok s podrobnejšou úpravou vnútornej organizácie združenia.

Článok 8

Revízna komisia

1) Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia. Dozerá na hospodárenie združenia a jeho jednotlivých orgánov so zreteľom na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov a ostatných vnútorných predpisov združenia. Posudzuje správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia. Vypracúva revíznu správu, ktorú predkladá valnému zhromaždeniu.

2) Revízna komisia má troch členov, volených valným zhromaždením, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výbore združenia.

3) Revízna komisia sa schádza najmenej raz ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda revíznej komisie. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenia revíznej komisie sú platné, ak ich odsúhlasila nadpolovičná väčšina prítomných členov. Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.

4) Revízna komisia je oprávnená požiadať výbor o zvolanie valného zhromaždenia v prípade, že svojou činnosťou zistí také skutočnosti, ktoré závažne ohrozujú hospodárne nakladanie a s prostriedkami a majetkom združenia.

Článok 9

Hospodárenie združenia

1) Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom podľa schváleného rozpočtu v súlade s všeobecne záväznými predpismi, stanovami združenia a uznesením orgánov združenia.

2) Združenie je nezisková organizácia. V prípade, že by vznikol zisk z niektorej jeho činnosti, bude použitý len na základné ciele a činnosti združenia a na humanitné a charitatívne účely.

3) Zdrojmi majetku sú:

a) členské príspevky,

b) príspevky, dotácie, granty, dedičstvá a iné dary od fyzických a právnických osôb,

c) výnosy z verejných zbierok,

d) výnosy z majetku občianskeho združenia,

e) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia,

f) príjmy z hospodárskej činnosti pri naplňovaní cieľov združenia.

4) Finančné prostriedky združenia sú uložené na osobitnom účte.

5) Právnické a fyzické osoby bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi združenia, môžu prispieť k naplneniu cieľov a podpore činnosti združenia finančným príspevkom na účet združenia, ktorý bude zverejnený.

6) Za hospodárenie zodpovedá výbor.

Článok 10

Zánik združenia

1) Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

2) Pri zániku združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Zvyšný hnuteľný a nehnuteľný majetok sa použije na humanitné alebo charitatívne účely v súlade s pôvodnými cieľmi združenia.

Článok 11

Záverečné ustanovenie

1) Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra.

2) Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

Momentálne nie je žiadny komentár zvýraznený
Článok môžete zdieľať na týchto stránkach:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks

RSS pre tento komentár. TrackBack

Napíšte komentár