O nás

Asociácia náhradných rodín

Asociácia náhradných rodín (ďalej ANR) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá započala svoju pôsobnosť v roku 2002.

ANR združuje náhradné rodiny, ktoré prijali deti do rôznych foriem starostlivosti (adopcia, pestúnska starostlivosť, profesionálna rodina) a poskytuje im vzdelávanie, sprevádzanie a podporu v procese prijatia dieťaťa do rodiny, v adaptačnej fáze i počas celej doby zotrvania dieťaťa v náhradnej rodine.

ANR organizuje pravidelné stretávanie Klubov náhradných rodín, ktoré pôsobia v mnohých regiónoch Slovenska a ich náplňou je vytváranie podporných skupín a vzdelávanie náhradných rodičov za účasti odborníkov. V súčasnosti je činných 16 klubov náhradných rodín. Kluby fungujú v spolupráci s občianskym združením Návrat.

ANR a jej činnosť je zameraná i na širokú laickú a odbornú verejnosť. Osvetová práca spočíva v informovaní a motivovaní verejnosti v oblasti náhradného rodičovstva.

Počas roku 2007 sa  ANR aktívne zapájala do osvetovej činnosti, spolupracovala na rôznych úrovniach pri tvorbe a pripomienkovaní platnej a budúcej legislatívy a prostredníctvom masmédií informovala občanov o svojej činnosti.

Členovia ANR boli niekoľkokrát iniciátormi schôdzok s poslancami NR SR za účelom pozmeňovania zákonov a tlmočenia svojich návrhov na zlepšenie súčasnej situácie týkajúcej sa oblasti náhradného rodičovstva a podpory náhradných rodín.

V novembri r. 2007 sa na apel ANR ujali tematiky opustených detí médiá a monitorovali situáciu súvisiacu s umiestňovaním detí do profesionálnych rodín. Pod tlakom médií bolo zorganizované stretnutie za okrúhlym stolom na Ústredí PSVaR, kde boli prediskutované všetky pripomienky k dodržiavaniu platného zákona.
Po prejednaní boli prisľúbené konkrétne kroky k náprave súčasného stavu a ďalšie pracovné stretnutia.

ANR bolo navrhovateľom poslaneckého prieskumu, ktorý sa zameral na umiestňovanie detí do profesionálnych rodín v zmysle platného zákona. Poslanecký prieskum viedla I. Radičová – členka sociálneho výboru NR SR.

Pod tlakom médií a verejnosti bol následne zákon 305/2005 Z.z. novelizovaný.
ANR sa v pripomienkovaní zákona  intenzívne angažovala.
Ako organizátor verejnej pripomienky, ktorú podporilo viac ako 2000 občanov, protestného zhromaždenia apelujúceho na poslancov NR SR, a tiež ako občianske združenie vznášajúce pripomienky k návrhu zákona zásadného charakteru.

V pripomienkovom konaní sme navrhli 14 pripomienok k vládnemu návrhu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Z tohto počtu bolo 10 našich pripomienok akceptovaných a zapracovaných do vládneho návrhu.
Pripomienky ANR boli zamerané na zlepšenie kvality života opustených detí a náhradných rodín.

ANR za uplynulé obdobie pôsobilo osvetovými aktivitami, upriamovalo pozornosť na problematiku náhradných rodín a opustených detí prostredníctvom tlače, rozhlasu a televízie.

Médiá, ktoré sa na náš podnet venovali týmto témam:
rádio Expres, rádio Lumen, Slovenský rozhlas, STV, Televízia Markíza, Televízia Lux, MTT, denník SME, týždenník .týždeň, časopis Família, týždenník Markíza, internetové portály – SMEonline, Bábetko, Changenet, HNonline a mnohé iné.

Osvetová aktivita bola účinne vedená formou komunikácie prostredníctvom webovej stránky ANR a vydávaním časopisu Nebyť sám.

ANR vydáva dvojmesačník Nebyť sám, ktorý je tematicky zameraný na rodinu, náhradnú rodinu a výchovu detí. Má širokospektrálny záber a jednotlivé čísla časopisu sa venujú konkrétnej problematike – základy rodičovských zručností, výchova a vzdelávanie postihnutých detí a detí so špecifickými poruchami učenia, problematika zvládania konfliktov s dospievajúcou mládežou, sprevádzanie rodičov v procese prijatia dieťaťa do náhradnej rodiny atď.

ANR stála pri vzniku sesterskej organizácie v Českej republike. Jej názov je Asociace náhradních rodin České republiky a vznikla v roku 2009. Spolupráca a výmena skúseností medzi našimi partnerskými organizáciami sú vzájomným obohatením a prinášajú reálne výsledky v podobe spoločne realizovaných projektov na podpor náhradného rodičovstva.

ANR a jej doterajšie pôsobenie bolo veľmi produktívne a výsledky vzdelávacích a osvetových činností sú zjavné.
Rodiny zúčastňujúce sa spomínaných aktivít získavajú mnohé vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré im pomáhajú predchádzať zlyhaniu rodiny, pomáhajú vhodne podporovať harmonický vývin prijatého dieťaťa, odstraňovať následky psychickej deprivácie u detí, ktoré časť svojho života prežili bez láskyplnej náruče rodičov.

Veríme, že svojimi dvomi percentami podporíte ANR a tým i deti, ktorým sa v náručí nových rodičov stal svet krajším.

Ďakujeme!

Momentálne nie je žiadny komentár zvýraznený
Článok môžete zdieľať na týchto stránkach:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks

1 reakcia na “O nás”

 1. Autor: Anna Debnárová, 29. December 2012 20:06

  Dobrý deň,
  v mesiaci december 2012 som ukončila prípravu pre profesionálnych rodičov na ÚPSVaR v Žiline. Oslovila som viacero detských domovov, žiaľ bez výsledku. Prosím o informáciu a radu kde by som mohla zaslať svoju žiadosť.
  Ďakujem.
  S pozdravom Anna Debnárová

  [Reakcia]

RSS pre tento komentár. TrackBack

Napíšte komentár