Pozvánka na workshop pre rodičov a odborníkov

Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS – špecializované vedecko-výskumné pracovisko Katedry pedagogiky a psychológie PF KU v Ružomberku
v spolupráci s
Centrom diagnostiky a terapie FAScinujúce deti v Bratislave
a
OZ Návrat v Bratislave
Vás srdečne pozýva na kurz organizovaný v spolupráci s americkou neziskovou organizáciou
FETAL ALCOHOL SPECTRUM DISORDER & OTHER NEUROBEHAVIORAL CONDITIONS: UNDERSTANDING & APPLICATION OF A BRAIN-BASED APPROACH

WORKSHOP PRE RODIČOV A ODBORNÍKOV
3. 12. – 4. 12. 2015 v Bratislave


Ak pracujete s ohrozeným dieťaťom, alebo dysfunkčnou rodinou, školenie pomáha hľadať a realizovať efektívny spôsob intervencie.

Školiteľ: Diane V. Malbin, M.S.W., Director, FASCETS
Workshop bude prekladaný do slovenského jazyka.

Ciele školenia
Fetálny alkoholový syndróm a jeho neurobehaviorálne podmienky zahŕňajú spektrum podmienok mozgu s celým radom symptómov neurobehaviorálnych príznakov. Toto školenie spája funkciu mozgu so správaním a zavádza praxou overené postupy a prístup k vytvoreniu vhodných a účinných stratégií k určitej osobe s diagnózou FAS/FASD vo všetkých jeho prirodzených či inštitucionálnych prostrediach.
Tento workshop je určený pre rodičov a odborníkov; obsah je relevantný pre viaceré odbory. To poskytuje spoločný jazyk pre účastníkov s cieľom posilniť prebiehajúcu spoluprácu a vytváranie sietí medzi tými, ktorí pracujú s ľuďmi s FAS/FASD vo všetkých systémoch politík. Účastníci už absolvovaných tréningov sú rodičia, ľudia s FASD, učitelia, zdravotné sestry, lekári, právnici, sudcovia, psychiatri a špecialisti na duševné zdravie a závislosti, psychológovia a sociálni pracovníci, zamestnávatelia, atď.

Hlavný cieľ školenia
Zvýšiť porozumenie ľudí s FAS/FASD z neurobehaviorálneho hľadiska, za účelom rozšírenia repertoára rodičovských a profesionálnych znalostí a kompetencií, na základe poznatkov z tohto vzdelávania a tým znížiť náročne zvládnuteľné správanie a zlepšiť jeho výsledky.

Výstupy vzdelávania
Očakáva sa, že na konci tohto školenia budú účastníci schopní:
1. Diskutovať o logickom modely, ktorým sa ustanovujú funkcie mozgu s FAS/FASD, založené na fyziologických schopnostiach.
2. Identifikovať príklady pozitívnych prístupov a stratégií pre ľudí s FASD, ktorých výsledkom je používanie prístupu založeného na logickom modely mozgu, jeho pochopení a následnom rozvíjaní stratégií k inklúzii osoby s FAS/FASD.
3. Definovať primárne, sekundárne a terciárne postihnutia v správaní osoby s FAS/NB.
4. Použiť neurobehaviorálny skríningový nástroj.
5. Rozumieť ako identifikácia postihnutia poskytuje základ pre rozvoj efektívnej a vhodnej inklúzie v oblasti sociálneho života osoby s FAS/FASD, aby sa zabránilo náročnému neprispôsobivému správaniu bez toho, aby osobu obmedzovala alebo jej nevhodne umožňovala konať nežiaduco.
6. Rozpoznať spoločné prekrývajúce DSM/MKCH diagnózy – /ADHD, autizmus, OCD a iné/ a diskutovať o možnostiach a obmedzení DSM/MKCH.
7. Diskutovať o štandardnom správaní a intervencii pri FAS/NB, a uznať, prečo dobré techniky nefungujú.
8. Rozumieť zdrojom emocionálnych reakcií v neurobehaviorálnych príznakoch, ktoré sú v rozpore s hodnotami a očakávaniami spoločnosti.
9. Identifikovať prekážky detekcie a intervencie – na základe histórie, kultúry, intelektuálneho stavu, a kroky k ich riešeniu.
10. Prakticky uplatňovať funkčné hodnotenie neurobehaviorálneho rozvoja osoby, ktoré je špecifické na integráciu vo všetkých prostrediach.
11. Podniknúť/budovať konkrétne kroky k realizácii.

Program dvojdňového workshopu:
Tento dvojdňový workshop je navrhnutý tak, aby ponúkol:
1) základ pre pochopenie neurobehaviorálnych porúch,
2) rámec pre rozvoj účinných techník,
3) podporu na vykonávanie týchto techník rodičom a odborníkom, v rôznych prostrediach postihnutej osoby.

Obsah zahŕňa aktuálne informácie, na základe výskumu FAS/NB, konceptuálneho modelu pre aplikáciu neurobehaviorálneho prístupu, a najmä zahŕňa príležitosti na rozvoj a plánovanie implementácie adekvátnych stratégií.

Deň 1: Poznámka autora: harmonogram je orientačný. Skutočné časy sa môžu líšiť.
9:00 Privítanie: Úvod, program, ciele a úlohy
9:15 Cvičenia mozgu: Zvyšovanie povedomia o funkcii mozgu. Prípadové príklady lepších
výsledkov po identifikácii FAS/ NB a vykonávanie neuro-relevantných stratégií.
9:30 Východiskový stav: Kde to sme, ako sme sa sem dostali? Historický kontext FAS/NB.
Dôsledky, účinky iných liekov, užívanie drog a význam otcovstva.
10:10-10:30 Prestávka
10:30 Logický model: Vytvorenie modelu FAS/NB k mozgu založeného na fyzickej kondícii a zavedení neurobehaviorálneho prístupu k riešeniu správania.
11:00 Neurobehaviorálny skríning: Definície primárnych, sekundárnych a terciárnych príznakov obvykle spojených s FAS/NB. Cvičenie: Rozvoj prípadovej štúdie.
12:00-13:00 Obed
13:00 Prekrývanie diagnóz: ADD / ADHD, COA, LD, PDD, RAD, ED, ODD, autizmus, iné. Diskusia príspevkov a obmedzenia DSM/MKCH a dôsledky pre liečbu.
14:00-14:45 Prestávka
14:45 Štandardné behaviorálne techniky a neurobehaviorálne symptómy: dobrá stratégia, či zlá? Dôvod, prečo mnohé intervencie sú neúčinné. Cvičenia a diskusia.
15:30 Konflikty záujmov s neurobehaviorálnymi príznakmi: Skúmanie zdrojov spoločných reakcií na poruchy správania a normalizácia procesu iného porozumenia, posun z reaktívnej na proaktívnu.
16:00 Recenzia kľúčových pojmov, otázky, diskusia.
16:30 Ukončenie.

Deň 2: Aplikácia
9:00 Vitajte späť: otázky, myšlienky, diskusia
9:15 Diskusia: Ak FAS/ NB je neviditeľné telesné postihnutie s príznakmi správania ako potom môžeme aplikovať princíp poskytovania sociálnej integrácie pre ľudí s neviditeľným postihnutím? Čo je to prostredie? Identifikácia charakteristík prostredí.
10:00-10:15 Prestávka
10:15 Funkčné neurobehaviorálne hodnotenie: systematický prístup k vytváraniu dobrej voľby medzi ľuďmi a ich prostredím a riadenie zložitosti spojené so širokou škálou neurobehaviorálnych príznakov a nastavení.
10:45 Cvičenie aplikácie: Rozvoj osoby a špecifická integrácia.
12:00-13:00 Pracovný obed
13:00 Bariéry: Prekážky identifikácie a prevencie. Prieskum súčasného, historického, kultúrneho, profesijného a osobnostného presvedčenia spojeného s alkoholom a FASD a ich riešenie.
14:15 Prestávka
14:30 Plánovanie a aplikácie: Ďalšie kroky pre realizáciu integrácie, vrátane identifikácie a
riešenia prekážok až po realizáciu.
15:30 Diskusia
16:00 Pripomienky, záver.
16:15 Evaluácia

Forma vzdelávania: štandardné prednášky, malé a veľké diskusné skupiny a cvičenia podporované PowerPointom, letáky a DVD. Kladenie otázok je podporované po celý deň.

Osvedčenia o absolvovaní vzdelávania budú poskytnuté realizovateľom školenia.

Prihláška na kurz:
Cena kurzu:
– 30,- EUR pre klientov/rodičov diagnostikovaných detí Centra diagnostiky a terapie FAScinujúce deti
– 50,- EUR pre náhradných rodičov
– 100,- EUR pre odborníkov,
Platba bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK97 0900 0000 0006 3554 8950
(meno účastníka, za ktorého je poplatok zaplatený, napíšte do správy pre príjemcu) najneskôr do 17. 11. 2015. Po predchádzajúcom dohovore a zaslaní záväznej prihlášky je možná platba na mieste.
Kurz je určený pre max. 35 účastníkov.
Prijaté kurzovné bude slúžiť na pokrytie organizačných nákladov kurzu.
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom zaslania priloženej tabuľky na:zuzana.petrincova@navrat.sk

Titul, meno, priezvisko
Pracovisko
Pozícia na pracovisku
Email
Telefón

Bližšie informácie o kurze:
Zuzana Petrincová (0907 808 080) a Zuzana Tomanová (0918 742 140)

Miesto konania kurzu:
FAScinujúce deti
Centrum diagnostiky a terapie Budova LUXOR – 3 posch.
Štúrova ul.3
811 02 Bratislava

Ak počet účastníkov presiahne našu kapacitu, workshop sa bude konať tu:

Domov sociálnych služieb
Zasadacia miestnosť na 3.posch
Partizánska 2
811 03 Bratislava

Samozrejme vám to včas oznámime.

Tešíme sa na vás!

Môžete si stiahnuť pozvánku vo formáte pdf.

Momentálne nie je žiadny komentár zvýraznený

RSS pre odoberanie komentárov k tomuto článku. TrackBack URI

Leave a Reply