Ústredie PSVaR o profirodinách

Na otázky týkajúce sa inštitútu profesionálneho rodičovstva pre časopis Nebyť sám odpovedala riaditeľka odboru sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a poradensko-psychologických služieb Mgr. Mária Marcinová.


Mala ostatná novelizácia zákona o SPODaSK priamy vplyv na zvyšovanie počtu profesionálnych rodín na Slovensku?

Profesionálna rodina a profesionálni rodičia sú súčasťou náhradnej starostlivosti na Slovensku viac ako desať rokov. Napriek tomu, najväčší nárast počtu profesionálnych rodín zaznamenávame v posledných dvoch rokoch. Nepochybne k tomu prispela legislatívna úprava sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately samostatným zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2005. Už týmto zákonom sa v prechodných ustanoveniach upravila povinnosť pre zriaďovateľov detských domovov zabezpečiť a utvoriť podmienky v detských domovoch tak, aby od 1. januára 2007 bolo každé dieťa do jedného roku veku zaradené po jeho umiestnení v detskom domove a diagnostickom pobyte v samostatnej diagnostickej skupine výlučne do profesionálnej rodiny s výnimkou dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú zvýšenú opateru a starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine a od 1. januára 2009 sa táto povinnosť vzťahuje na každé dieťa do troch rokov veku.
Novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele účinná od 1.1.2009 umocnila túto povinnosť týkajúcu sa umiestnenia detí do 3 rokov veku v profesionálnych rodinách a upravila pre detské domovy povinnosť vytvárať podmienky tak, aby každé dieťa do troch rokov veku, ktoré sa prijíma do detského domova, bolo najneskôr po diagnostike zaradené do profesionálnej rodiny, to neplatí v prípade dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine, alebo ak je to v záujme dieťaťa z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb. Potreba osobitnej starostlivosti v špecializovanej samostatnej skupine sa preukazuje posudkom.
Uvedenou novelou sa zároveň priorizuje vo všeobecnosti, bez obmedzenia veku, vykonávanie rozhodnutia o ústavnej starostlivosti a rozhodnutia o predbežnom opatrení v profesionálnej rodine, ktoré má prednosť pred ich vykonávaním v samostatných skupinách a v špecializovaných samostatných skupinách.

V akom časovom horizonte a aké ukazovatele sa sledujú vo veci profesionálneho rodičovstva?

Základné údaje týkajúce sa profesionálnych rodín v detských domovoch sa sledujú Ročným štatistickým výkazom o poskytovaní starostlivosti a výchovy v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu V(MPSVRSR) 5-01. Z týchto štatistík sú okrem počtu profesionálnych rodín a počtu detí umiestnených v profesionálnych rodinách dostupné aj podrobnejšie údaje o počte profesionálnych rodín s rôznym počtom detí a údaje o počte profesionálnych rodín poskytujúcich starostlivosť o deti vo vlastných bytových priestoroch alebo v priestoroch detského domova.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny sleduje základné údaje o počte profesionálnych rodičov a o počte detí umiestnených v profesionálnych rodinách mesačne.

Aké sú plánované kroky k tomu, aby sa v žiadanej miere rozvíjala táto forma starostlivosti? Aké projekty, opatrenia, stimuly prebiehajú na podporu profesionálneho rodičovstva?

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny využíva na podporu profesionálneho rodičovstva v detských domovoch viaceré možnosti v rámci svojich kompetencií. Jedným z najdôležitejších opatrení je Koncepcia ústavnej starostlivosti na roky 2009 – 2012, ktorá ukladá zriaďovateľom detských domovov a detským domovom úlohy smerujúce k zvyšovaniu počtu profesionálnych rodín a k zvyšovanie počtu detí v nich umiestnených na základe optimalizácie organizačných štruktúr v detských domovoch.

V súvislosti s priorizáciou umiestňovania detí v detských domovoch vyplývajúcou z novely zákona o SPODaSK Ústredie realizuje Národný projekt NP XXIV – 2 „Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov“, ktorého hlavným cieľom je rozvoj profesionálnych rodín, vrátane prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. V rámci projektu sa realizujú aktivity na propagáciu profesionálneho rodičovstva, na zefektívnenie a skvalitnenie prípravy vykonávanej úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom inovatívnych a efektívnych metódy prípravy, realizuje sa vzdelávanie riaditeľov a zamestnancov detských domovov, realizuje sa odborné vzdelávanie profesionálnych rodičov prostredníctvom teematických odborných seminárov, pripravuje sa supervízia pre profesionálnych rodičov. Národný projekt sa bude realizovať do roku 2011.

Existujú odhady o tom, v akom časovom horizonte bude zákon naplnený, v zmysle umiestnenia detí do troch rokov veku v profesionálnych rodinách?

Detský domov je povinný od 1. januára 2009 utvárať podmienky v detskom domove tak, aby každé dieťa do troch rokov veku, ktoré sa prijíma do detského domova, bolo najneskôr po diagnostike zaradené do profesionálnej rodiny; to neplatí v prípade dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine alebo ak je to v záujme dieťaťa z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb. Bolo povinnosťou zriaďovateľov vytvoriť k 31. decembru 2008 podmienky na to, aby sa uvedené ustanovenie realizovalo od 1. januára 2009.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny sleduje mesačne údaje o umiestňovaní detí do troch rokov veku v profesionálnych rodinách. Túto zákonnú povinnosť detské domovy zvládajú s výnimkou niektorých ojedinelých situácií. Podľa posledného zisťovania k 30.9.2009 bolo v detských domovoch 5 detí do troch rokov veku neumiestnených v profesionálnych rodinách podľa § 53 ods. 2 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, u ktorých prebiehali súdne konania vo veci návratu do vlastnej rodiny alebo prebiehali interakcie s budúcimi náhradnými rodičmi.

Ako vnímate spoluprácu jednotlivých subjektov, ktoré sú zapojené do zvyšovania počtu profesionálnych rodín?

Spolupráca medzi jednotlivými subjektami (MPSVR SR, Ústredie PSVR, Úrady PSVR, DeD, profesionálny rodičia, mimovládne organizácie), zapojenými do zvyšovania počtu profesionálnych rodín je na dobrej úrovni. Dôkazom dobrej spolupráce je zvyšujúci sa počet profesionálnych rodičov.

Na ktoré kľúčové problémy naráža rozvoj inštitútu profesionálneho rodičovstva?

Donedávna bol jedným z problémov rozvoja profesionálneho rodičovstva slabý záujem o vykonávanie tohto zamestnania, najmä v niektorých regiónoch Slovenska. Situácia v záujme o profesionálne rodičovstvo sa pomaly zlepšuje. V posledných mesiacoch sa síce ojedinele, ale predsa ukázal v niektorých krajoch mierny pokles počtu profesionálnych rodičov. A to najmä v regiónoch, kde nárast počtu profesionálnych rodičov začal medzi prvými. To signalizuje, že niektorí profesionálni rodičia po niekoľkomesačných skúsenostiach odchádzajú z tohto nepochybne náročného zamestnania. Do budúcna bude potrebné okrem iného vytvárať predpoklady udržateľnosti profesionálnych rodičov, venovať sa podmienkam pracovno-právneho vzťahu profesionálnych rodičov a starať sa o ich odborný rast.

Na aké problémy ste najčastejšie dopytovaní v súvislosti s predmetnou problematikou a od koho pochádzajú?

V súvislosti s profesionálnym rodičovstvom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny riešilo niekoľko prípadov ťažkostí pri odchode dieťaťa z profesionálnej rodiny do náhradnej rodiny. Išlo o podnety profesionálnych rodičov súvisiace s tým, že počas starostlivosti vznikla medzi profesionálnym rodičom a dieťaťom silná citová väzba, čo spôsobovalo problémy profesionálnym rodičom odovzdať dieťa do náhradnej rodiny. „Dočasnosť“ starostlivosti o dieťa v profesionálnej rodine vystúpila do popredia najmä v súvislosti s umiestňovaním detí do 3 rokov veku, kde je častejšie zverovanie týchto detí do náhradných rodín alebo návrat do vlastnej rodiny. Tieto deti zostávajú v profesionálnych rodinách niekoľko mesiacov, niekedy týždňov. Deti sa v profesionálnych rodinách častejšie menia, čo je určite náročné. V začiatkoch profesionálneho rodičovstva sa do profesionálnych rodín umiestňovali deti, ktoré mali nižšiu šancu na zverenie do pestúnskej alebo adoptívnej rodiny (napr. s postihnutím) Tieto deti zotrvávali v profesionálnych rodinách dlhšie, často až do plnoletosti. Téma pripútania sa v profesionálnej rodine je preto veľmi aktuálnou.

Ktoré významné úspechy na tomto poli je potrebné vyzdvihnúť?

Pri profesionálnej rodine je potrebné predovšetkým vyzdvihnúť význam profesionálnej rodiny pre dieťa. Táto forma náhradnej starostlivosti zohľadňuje napĺňanie individuálnych potrieb dieťaťa a najviac sa približuje modelu rodinnej výchovy. Dieťa v profesionálnej rodine má možnosť vyrastať v rodinnom prostredí, čo je z hľadiska jeho vývinu veľmi dôležité pre budovanie vzťahov a väzieb. Profesionálny rodič dáva dieťaťu stálosť osoby, ktorá sa o neho stará. Dieťa v profesionálnej rodine vyrastá v prostredí s dostatočnými podnetmi pre jeho vývin a získava v profesionálnej rodine prirodzeným spôsobom vzory rodinných rol.
Rada by som na záver vyjadrila úctu všetkým profesionálnym rodičom a poďakovala im za to, že otvorili svoje domovy deťom, ktoré nemôžu vyrastať vo svojich vlastných rodinách.

Momentálne nie je žiadny komentár zvýraznený
Be Sociable, Share!

22 Comments to “Ústredie PSVaR o profirodinách”

 1. By Viktor Blaho, 30. November 2009 @ 15:59

  Neviem či sa mám tešiť, plakať, smiať sa alebo zúriť. Veď je všetko v najlepšom poriadku! Budem musieť ísť asi na očné a možno aj na psychiatriu pretože vidím v detských domovoch kopec detí a ono sú to asi len vidiny alebo halucinácie. Každý deň sa rozprávam so záujemcami o prácu profi rodiča, ktorí sa sťažujú, že ich nechcú nikde zamestnať, ale to sú asi tiež len nočné mory. A už vôbec neviem pochopiť, že som nevidel nárast profesionálnych rodičov, ktorý by stál za zmienku. Len neviem, či sú to tí zamestnaní alebo tí čo stoja v nekonečnom rade už pekne dlhú dobu. A možno som aj násilník, keď držím v našich profesionálnych rodinách malé miminá viac ako niekoľko týždňov, či mesiacov a v niektorých prípadoch aj rokov, a nie a nie ich dať do adopcie, či pestúnskej starostlivosti. Budem sa musieť nad sebou asi vážne zamyslieť. Mám na Vás ešte prosbu, neviete náhodou niekto e-mailovú adresu pani Marcinovej? Všetky žiadosti o zamestnanie profesionálneho rodiča a denne ich chodí neúrekom, budem posielať jej, nech ich poriešia v rámci Národného projektu NP XXIV – 2.

  [Reakcia]

 2. By aneta, 30. November 2009 @ 19:16

  Ja som o profi veľa čítala a v poslednej dobe aj počula. Hovorili mi, že profirodičov potrebujú. To pre koho??? Pre tých 5 detí?

  [Reakcia]

  Viktor Blaho Reply:

  No ano, je to minimálne čudné, že toľko rozruchu okolo NP XXIV -2 pre 5 detí. Chcem veriť, že to je pre tých ostatných niekoľko tisíc detí, aby z toho počtu dali podľa možnosti do profi rodín čo najviac detí. Podľa toho však aký to má priebeh, vyslúžim si minimálne označenie “naivný”, – najmä čo sa týka zamestnávania nových profi rodičov, mi to pripadá, že detstvo na Slovensku trvá do troch rokov, ale ani tie nie sme schopní umiestniť do rodín na 100%. Tie, čo im začalo “ťahať” na 4 rok sú už mimo dikcie zákona, takže nič sa nedeje, samozrejme aj tu “česť výnimkám”, ktoré skôr potvrdzujú pravidlo.

  [Reakcia]

  Alžbeta Reply:

  Všetci sa tvária akí sme úspešní … Pracujem dva roky ako PR a začínam sa triasť o miesto, nakoľko je nás PR zamestnancov v tom našom DeD dosť a ak nebudú deti do troch rokov a odídu mi deti o ktoré sa teraz starám, je DeD oprávnený rozviazať s PR pracovný pomer pre objektívne prekážky…

  [Reakcia]

  Viktor Blaho Reply:

  Podľa toho, ako reagujú diskutujúci na http://www.detskecentrum.sk/diskusie/mate-zaujem-stat-sa-profesionalnym-rodicom/ sa zdá že je profi rodičov nadbytok. Podľa mňa je to len klamné zdanie, pretože detí vhodných do profi rodín je dosť, najmä tých starších. Zdá sa však, podľa toho ako sa tvária detské domovy a najmä ich zriaďovatelia, že tieto deti nechajú v skupinových detských domovoch asi “dožiť”, pretože prepúšťať zamestnancov sa im akosi nechce a nových zamestnať nemôžu, pretože im to nedovolí vláda, čo je pochopiteľné v dnešných časoch. Tomu prepúšťaniu sa podľa mňa však aj tak nevyhnú. Práve preto sa mi zdá realizácia NP XXIV – 2 na zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov, tak ako sa realizuje, ešte väčším nezmyslom.

 3. By martina, 8. Marec 2010 @ 14:21

  Dobrý deň, chcem len napísať moju skúsenosť s profirodičmi. Mám v svojej blízkosti jednu mamičku, ktorá to robí 2.rok a som nemilo prekvapená, že bez preverenia sa deti dávajú do rodín, kde profesionálne rodičovstvo znamená dobrý zárobok nič menej, nič viac.Robí to mamička, ktorá nemá trpezlivosť ani so svojimi 2 deťmi a nie ešte so zverenými. Sama sa vyjadruje, že to robí lebo dobre zarobí, bez toho, aby sa pohla z domu. Pretože vo svojich 40-tich rokoch nikdy nepracovala ani nemala záujem o akúkolvek prácu. Vlani mala 1 dieťa ktore odišlo do rodiny a pretože nebolo dalšie volne v tomto domove a prepustili ju, obvolávala všetky domovy na Slovensku, až sa dopátrala k jednomu, kde jej ponúkli 2 sestričky, 6. a 3.ročnu, síce tvrdila že s toho ošedivie,ale treba peniaze na novú strechu, tak na to pristala, má tie deti asi týždeň. S deťmi jedná ako bacharka, sleduje každý ich krok, pekne som ju nepočula s nimi rozprávať, len si hladá dvôvody, kedy na ne môže nakričať a potrestať ich /klačanie apod./ Tak mi povedzte či je to pre tie deti nejaká pomoc. Prepáčte že tak obsiahle píšem, ale bola som touto skúsenosťou otrasená. Ved tie deti nemožu za to že sú odložené. Preto nechápem, prečoje to tak, že sú títo rodičia tak nadpriemerne ohodnotený, radšej bz sa za tie peniaze mohli domovy zaplniť zamestnancami, ktorý by sa plne venovali detičkám a boli by to ludia ktorý majú na to školy a sú pod niečim dohladom.Napríklad aj peniaze ktore dostanu ešte profi rodičia k výplate aby minuli na detičky, ako sa zistí, či aj tie si nenechávajú pre seba, či ich všetky minú na jedlo a šaty pre deti?Prajem všetkým detičkám, aby odišli do dobrých rúk, ale toto ma naozaj nepresvedčilo. Ked vám niekto povie, že 700 eur výplaty + 400 eur na potreby detí, kde by som tolko zarobila, tak načo ísť do roboty! Je to podla mna skor na plač. Starať sa o tieto deti by mal ten kdo im chce skutočne pomocť a nie ten kdo v tom vidí len peniaze. Česť výnimkám,verím že existujú aj prof,rodičia ktorý to robia s láskou, len neviem ktorých je viac!martina

  [Reakcia]

  Natália Blahová Reply:

  Zdravím Vás, Martina,
  tak, ako v každom povolaní, aj v povolaní profesionálneho rodiča sa môže občas vyskytnúť človek, ktorý nie je na túto prácu vhodný. Ak máte vedomosť o tom, že deti sú týrané alebo zanedbávané, mali by ste tento fakt okamžite hlásiť na najbližšom sociálnom oddelení alebo na polícii a tí budú situáciu ihneď riešiť jednak s profesionálnym rodičom a aj s detským domovom.
  Pokiaľ ide o Vašu informáciu o nadpriemerne hodnotených profesionálnych rodičoch, myslím, že je trošku skreslená. Profesionálni rodičia robia nepretržite 24 hodín, 7 dní v týždni a dovolenku čerpajú zväčša iba vo výnimočných prípadoch. Neraz robia pri jednom dieťati na polovičný úväzok i keď pracovná doba polovičná nie je. Podľa nášho prieskumu sa platy profirodičov pohybovali nedávno od 8.000 do 16.000 Sk, čo mi nepríde za 24 hodinové služby nejak výrazne premrštená suma.
  Peniaze, ktoré profirodič dostáva na potreby dieťaťa musí dokladovať účtenkami z nákupu. Špeciálne výdavky musí schváliť detský domov. Kontrola a dokladovanie týchto výdavkov je veľmi dôkladná, takže nejaké neoprávnené nakladanie s týmito financiami si neviem predstaviť.
  No a k Vašej predstave zapĺňania DeD kvalifikovanými zamestnancami – to sa stalo už dávno. DeD sú preplnené zamestnancami. O každú skupinu sa stará min. 5 členný tím vychovávateliek a pomocných vychovávateliek, plus sociálna pracovníčka, psychológ, riadiaci pracovníci, neopomínajme prevádzku ako napr. kuriči, kuchárky, upratovačky a pod. Napriek tomu je DeD stále uzavreté akvárium, v ktorom sa deťom vyrastá oveľa ťažšie ako v rodine.
  Je mi ľúto, že jeden odstrašujúci prípad vo Vás vyvolal takéto predstavy, ale práve preto by ste s tým mali niečo robiť, ak Vám na tých deťoch záleží. Je dôležité, aby boli takéto prípady eliminované. Hlavne kvôli deťom ale i tým stovkám profirodičov, ktorí berú svoju prácu ako poslanie.

  [Reakcia]

  Alzbeta Reply:

  Dakujem Vám pani Blahova za obhajobu vsetkych profirodicov, ktori to robia zo srdca. A som na tom s rodinou asi tak ako pise Magi zo 6.maja. Nemam k tomu viac slov. Zarazaju ma prejavy zavisti, arogancie a bohuzial aj ludskej hluposti.
  Ale musim pochvalit vsetkych dobrych ludi, ktori obklopuju mna pri tejto praci. Susedia su neskutocne mili, vzdy na pomoci. Mam skusenost, ze sa uz na moju obranu aj slovne pobili s takymi, ktori hovoria, ze si sedim doma a iba sa hram s detmi.
  Patri im velka vdaka. Svoju pracu vnimam ako poslanie a to pre celu rodinu komplet.

  [Reakcia]

  Anna Reply:

  Dobrý deň P.Martina
  Som profirodič a odpoviem Vám v stručnosti tak ako p.Blahová. Ak máte podozrenie,že niečo nie je v poriadku, ohláste to na príslušnom úrade. Nevyjadrujte sa však prosím Vás o profirodičoch v takom štýle, ako ste sa vyjadrili. Viete, taký profirodič keď je doma tak je nielen profirodič, ale aj upratovač, kuchár, kurič, psychológ, učiteľ a proste všetko. Tie detičky, ktoré prichádzajú do rodiny majú za sebou určité traumy, sklamania a týrania. A týmto sa u nich objavujú určité deprivácie , sú citovo nenaplnené a niekedy aj telesne postihnuté. A tak profirodič okrem úloh hore uvedených musí ešte navštevovať psychológa, neurológa, psychiatra atď. Cez to všetko neľutujem,že robím túto prácu, lebo to ani práca nie je. To je poslanie. Celá rodina je do toho zapojená. A ešte si predstavte takú vec, že profirodič musí tomu dieťatku ešte aj vysvetľovať, že príde si pre Teba po čase iná mamička a to dieťa odpovie,že ono inú nechce a ide Vám srdce puknúť, ale musíte sa tváriť,že ste silná a prekonať to. Milá p. Martinka ak si toto všetko vyskúšate na vlastnej koži tak verím,že namiesto rozmýšľania o tom koľko má profirodič plat, budete rozmýšľať o tom,kedy a kde si nájsť chvíľku pre seba, vyložiť si nohy a v kľude vypiť kávu. Prajem všetko dobré v živote.

  [Reakcia]

 4. By anička, 22. Marec 2010 @ 20:37

  Prečo detičky s iného okresu nemôžu byť umiestnené do iného okresu?Momentálne je situácia v BB kraji taká, že detičky do 3 rokov nie sú.Možno niekde v inom okrese je, a čaká na dobré srdiečko, ktoré sa oň postará, ale nemá šancu lebo riaditelia ani nedajú vedieť že majú také malé dieťatko inému riaditeľovi.Sú prof. rodičia ktorý sa môžu starať len o takéto deti( z psychologického hľadiska) Napríklad majú svoje vlastné prostriedky vložené do zariadenia(a nie malé) aby mali malé detičky pohodlie a komfort,a naozaj s láskou by sa o ne starali, pretože majú k nim lepší vzťah, ale sú zas aj taký ktorý sa môžu starať len o staršie deti.Prečo viac nemôžu riaditelia viac spolupracovať?Aby sa dieťatku vždy vyšlo v ústrety.Boh vám žehnaj

  [Reakcia]

  admin Reply:

  Milá pani Anička,
  všetko záleží na riaditeľovi detského domova. Je pomerne dosť takých, ktorí zvládajú spoluprácu s profirodičmi aj na väčšiu vzdialenosť.
  Tak, ako v každej práci i tu ide o ľudí, či sú ochotní a schopní zvládať takúto situáciu. Odporúčam profesionálnym rodičom, aby skúšali kontaktovať detské domovy aj v iných krajoch. Vzdialenosť nie je vždy a každému na prekážku.
  Držím palce.

  Natália Blahová

  [Reakcia]

 5. By anička, 17. Apríl 2010 @ 10:07

  Ďakujem, že ste venovali chvíľku svojho času na odpísanie,ale zároveň vás chcem poprosiť či neviete o dets.domove hocikde na slovensku a hocijako veľké deti aj súrodenci o ktoré by sme sa postarali.

  [Reakcia]

  admin Reply:

  Ak sa ku mne nejaká aktuálna informácia dostane, určite Vám dám vedieť. Držím palce. Verím, že sa Vám to podarí.

  Natália Blahová

  [Reakcia]

 6. By Lako, 3. Máj 2010 @ 20:12

  Ja to vidim ako dobry biznis, v niektorých pripadoch nejde ani o deti, profi rodicia otvorene priznavaju financne vyhody profirodicovstva. Keby islo vsetkym o deti, ved existuju aj ine formy nahradnej starostlivosti. Ale bude to dobre vypadat na papieri v statistikach pre EU. Verte mi, humanny ciel pomoct detom sa mina financnym zvyhodnenim profirodicovstva. Viem to, som skolitel a divili by ste sa, ako vacsinu profi rodicov zaujima plat, dovolenka a ine vyhody. Prepacte pisem bez diakritiky – zvyk.

  [Reakcia]

  Natália Blahová Reply:

  Milý “Lako”,
  že píšete bez diakritiky Vám, myslím, všetci radi prepáčia. Oveľa menej Vám však budú tolerovať Vaše zovšeobecnenia na adresu profesionálnych rodičov.
  Nerozumiem, prečo Vám je čudné, že sa niekto zaujíma o plat za prácu, ktorú bude vykonávať?! Vychovávateľka v detskom domove tiež svoju prácu nerobí výlučne pre svoj dobrý pocit, ale keďže jej je ponúkaná, ako pracovný pomer, prirodzene počíta s tým, že dostane za svoju prácu odmenu. Pri tom nepracuje 24 hodín denne, bez oddychu a ak s dovolenkou, tak prešpikovanou starosťami o to, čo sa deje s dieťaťom, ktoré je na nich naviazané.
  O akomkoľvek “biznise” nemôže byť ani reč, pretože pracovno-právne podmienky sú oveľa kľukatejšie a náročnejšie, než keby sa spomínaní profirodičia hlásili za vychovávateľov v DeD. Ich platy sa pohybujú v maximách na úrovni priemernej mzdy na Slovensku. Mnohí pracujú na polovičný úväzok za plný pracovný čas.
  Ak skutočne robíte školiteľa, odporúčam Vám čo najskôr zmeniť svoje profesné zameranie, lebo na tomto mieste môžete urobiť viac škody ako osohu. Od školiteľa sa totiž očakáva, že bude potenciálnym profesionálnym rodičom vysvetliť všetky úskalia a náročnosť ich povolania a to Vy evidentne nedokážete, keďže Vašim jediným výstupom k téme je kritizovanie toho, že sa niekto opýta na plat za svoju prácu.

  [Reakcia]

  alena Reply:

  dakujem aspon nic nemusim pisat .Napisala ste to za mna.Aj ja mam doma 2 profi deti ale namam cas lebo musim stihut logopediu potom rodicovské ulohy a ihrisko tak utekam a piste v noci si to precitam ak deti nabudu mat akurat nocnu moru s traumy ktoru zazili doma

  [Reakcia]

  Miriam Reply:

  Milý Lako,
  samozrejme že všade sa nájdu aj čierne ovce a tak netreba profirodičov hneď blahorečiť, ale tie vaše dôvody nepovažujem za hanbu žiadnemu profirodičovi.
  1. Dovoľte mi otázku: vy robíte školiteľa zadarmo a vo voľnom čase?
  Každý potrebuje prácu, ktorou si zarobí na živobytie.
  2. Máte pocit, že Detský domov s deťmi na skupine je uchránený “biznisových” záujmov?
  3. Žiadatelia o náhradné rodičovstvo musia dokladovať, že majú z čoho uživiť seba aj prijaté dieťa. Prečo by malo byť nemorálne pýtať sa, s akými financiami môžu počítať profirodičia? Prečo by nemohla existovať forma, kde štát zabezpečí financie a ochotní ľudia, profirodičia čo nie sú až tak zazobaní, dodajú prácu, svoj čas, ponúknu svoju domácnosť a najmä otvoria srdce a sú non-stop v nasadení?

  [Reakcia]

  Roland Bukovsky Reply:

  Milý Lako,
  neviem síce koľko rokov máte a koľko detí ste osobne vychovali, avšak ja osobne by som si na PR netrúfol… a to som o tom presvedčený aký som to ja chlap. Myslím, že je úplne normálne ak sa niekto opýta čo za to. Strava, ubytovanie atd. to všetko niečo stojí. A byť v práci /aj keď osobne si myslím, že PR nie je práca, ale poslanie tak ako lekár, požiarnik, kňaz a pod./ 24 denne nie je tiež žiadna sranda. Takže týmto odkazujem všetkým, ktorí v srdci pocítili túžbu tohto poslania: nedajte sa znechutiť a odradiť. Správne je to čo v srdci cítite a nosíte. Ja osobne na to nemám odvahu, a pri tom by som tak veľmi chcel…

  [Reakcia]

 7. By Magi, 6. Máj 2010 @ 08:44

  “Pán Lako”, rada Vám objasním, ako je každý jeden profirodič v “balíku”

  za tie 4 roky, čo som profi som si tak finančne polepšila, že:
  -chodíme trikrát do roka na dovolenku.raz na Maledivy, raz na Mallorcu a raz do Egypta,
  -sme si kúpili už piate miliónové fáro
  -sme zabezpečili luxusné vily pre všetkých ešte nedospelých synov
  -každý víkend trávim v relaxačnom-welness centre
  -nakupujem výhradne len v módných domoch v Paríži a v Londýne
  -k mojim najnovším záľubám patrí golf, jazda na koni a squosh (alebo ako sa to píše)…
  -…

  no, môže sa niekto sťažovať na lepší finančný postup počas 4 rokov?!?
  jediné, čomu sa divím je asi to, že prečo sa nedajú na profirobotu všetci tí “múdri” (napr. aj školitelia )

  no, odpoveď sa mi črtá hned v zápätí:
  -počas 4 rokov sme totiž nikde na dovolenke neboli
  -používame starú hrdzavú 5-miestnu Felíciu, hoci počet detí v našej rodine dávno prevýšil počet miest v našom jedinom vozidle
  -o bývaní pre synom môžeme len snívať, nakoľko sme sami prešťastní, že máme strechu nad hlavou (hoci je to starý dom, ktorý si postupne upravujeme)
  -môj jediný welness a cvičenie je opakované naťahavanie sa so živou váhou dieťaťa a relax je 5-minutovka na záchode
  -nakupujem len v sekáčoch a na burzách (keď zájdem k číňanovi, tak to musím byť práve po výplate)
  -a k mojim jediným záľubám patrí starostlivosť o záhradu, lebo tá si nevyžaduje takmer žiadne investície (až na moju energiu) ako napr., keby som si chcela odborné kupovať knihy na čítanie a vzdelanie
  -…

  TREBA ešte pokračovať?!?, “milý” pán Lako???

  [Reakcia]

 8. By marcela, 14. Jún 2010 @ 10:07

  ahoj Natália,
  chcem ragovať…teda dalo by sa ku všetkým veciam,ale len taká otázka. Na nezodpovednu mamičku – PR treba upozorniť socialku.
  A komu upozorniť DeD kde sa robia neprávosti na deťoch?
  Niekde vyššie myslim, a práva PR, a nevýhody a uskalia?bola by dobrá nejaka peticia,alebo poslať to do parlamentu?dalo by sa v tomto smere niečo robiť.
  Alebo len uverejniť články o PR.O zlých skusenostiach s vedenim, o ozaj biznise na deťoch nie ich dobru, o ryžovaní a držani sa svojho fleku na poste riditeľa………

  [Reakcia]

 9. By marcela, 15. Jún 2010 @ 14:27

  a ešte aj iné veci,dalo by sa toho popisať veľa teda……napr.prečo šaty,hračky,doj.potreby nejdu s dieťaťom,ked mu to patri.Máme to v stanovách na papiery.A vraj nepatri.Len do sumy 10 €.Je to normálne? ved su to peniaze nanho. Ta ja ich musim dokladovať a oni mu ich nemusia dať. Ani lieky,ani hračky,ani knihy nič.
  Na nervy to je všetko. Existuje nejaký zákon,ktorý to stanovuje,že mu to patri?

  [Reakcia]

 10. By ľubicalubbibka@gmail.com, 2. Október 2012 @ 14:23

  niektoré ohlasy sú až neuveriteľné, iba závisť, nič iné v tom nevidia, nech si to tí mudry vyskúšajú, osobne sa s priateľom starám o 6 detí, žijem v podnájme, ako to keď som taká bohatá, auto máme z AAA auto- čiže ani to nie je naše,snažím sa ako len viem aby deťom nič nechýbalo- je to o srdci a poslaní- som chudobná, ale šťastná- v srdci, že ma potrebujú, možete sa hambiť, tí čo vidia miliony, ste bez očí a chrbtovej kosti

  [Reakcia]

RSS pre odoberanie komentárov k tomuto článku. TrackBack URI

Leave a Reply